A HAME HUNGARIA Kft  által szervezett

Kóstolj bele a Hámé Pástétomok ízvilágába  elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

A HAME HUNGARIA Kft  mint a Hame termékcsalád forgalmazója és ezen tevékenységgel összefüggő országos nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték keretében megvalósuló személyesadat-kezelések tekintetében adatkezelőként jár el. A Játékos az adatvédelmi tájékoztató tevőleges elfogadásával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező adatfeldolgozója a játék lebonyolítása céljából felhasználják és kezeljék.

Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezelik. Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

A kezelt személyes adatok köre:

ï teljes név

ï e-mail cím

ï értesítési, postázási cím

ï telefonszám

A Játékban résztvevő Játékosok pályázatuk során tevőlegesen elfogadják és tudomásul veszik a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint azt, hogy a Játékban résztvevő minden Játékos megadja a marketingcélú hozzájárulását, és kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával egy időben tevőlegesen elfogadott adatvédelmi tájékoztató alapján történik, a Játékos ez alapján adja meg a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében.

2. Az adataik feldolgozását a HAME HUNGARIA Kft. végzi,

3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

4. megadott személyes adataikat a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás, a Játékosok tájékoztatása érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;

5. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

6. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

Jelen Játék Adatkezelője a szervező.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékosok hozzájárulása.

A Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, az adatvédelmi szabályzat elfogadásával, a játékszabályzat elfogadásával, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat a Szervező adatbázisából, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módon tehetik meg: e-mail küldésével az hame@hame.hu e-mail címre; az e-mail tárgyában a következőket kérjük feltüntetni: ”adattörlés”. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a Szervező adatbázisából törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Szervező: HAME HUNGARIA Kft.

Székhely: 2900 Komárom, Marek József u 1/A

Az adatkezelés által érintett adatok köre

Az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő, a regisztráció során személyes adatait megadó természetes személyeket érinti. A nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, továbbá mindenki csak a saját adataival regisztrálhat. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni, a regisztráció során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

A nyereményjátékra történő jelentkezés a www.nyerohame.hu oldalon az alábbi személyes adatainak a megadásával (azaz a regisztrációval) lehetséges, tehát az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím
 • lakcím
 • opcionálisan (nem kötelező megadni) telefonszám
 • a vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kód,  vagy  a számla sorszámának első 9 számjegye
 • a vásárlásának időpontja (év, hónap, nap, óra, perc),
 • vásárlásának helyszíne

A fenti adatok megadása (a telefonszámot kivéve) kötelező a nyereményjátékban történő részvételhez, amennyiben Ön a megjelölt adatokat nem adja meg (tölti fel) a regisztráció folyamatában, úgy a nyereményjátékban nem vehet részt.

  

Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

 • az Ön beazonosítása, (név)
 • az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása (telefonszám, e-mail cím, lakcím);
 • a nyereményjátékban lebonyolított sorsoláshoz szükséges adatok biztosítása (a vásárlását igazoló blokkon szereplő AP kód, vagy a számlaszám első 9 számjegye, illetve a vásárlásának időpontja)
 • az Ön esetleges nyereményének eljuttatásához szükséges adatok rendelkezésre állása (lakcím)
 • az Adatkezelő által forgalmazott termékek reklámozása, népszerűsítése a nyereményjáték, illetve a nyertesek közzététele útján (név, illetve részleges lakcím – csak település megjelöléssel). 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatait a nyereményjáték során lebonyolított utolsó sorsolást követő 45 napig - a nyertesként/tartalék nyertesként kihúzott személyek esetén 60 napig - kezeli aztán külön értesítés nélkül törli. Önnek lehetősége van arra, hogy a fenti időtartamon belül is bármikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását az alábbi módokon vonhatja vissza:

 • személyesen az Adatkezelő címén: 2900 Komárom,Marek József utca 1/A alatt vagy
 • az Adatkezelő által a nyereményjáték lebonyolítására igénybe vett adatfeldolgozóhoz küldött e-mailben a jatekertesito@maxxonreklam.hu, vagy az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címeken.
 • postai úton az Adatkezelő által a nyereményjáték lebonyolítására igénybe vett adatfeldolgozóhoz küldött levélben; levélcím: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.

Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. jogos igény érvényesítése, vagy csalások, visszaélések felderítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban (pl. valamely visszaélésre utaló magatartás miatt) jogi igény, vagy felelősség érvényesítésére irányuló eljárás indul, úgy ebben az esetben az adott érintett személyes adatainak kezelése az említett eljárásban érvényesített igény, illetve felelősség elévülésének idejéig tart.

A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

 • Az Adatkezelő a www.nyerohame.hu oldal üzemeltetéséhez szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, aki az oldal működtetését saját tárhelyén biztosítja, így az oldal működtetése, használata során keletkező adatok (vagyis a regisztráció során megadott adatok is) az említett szerződött partner eszközein tárolódnak.

Az adatfeldolgozó adatai:

 • cégnév: Hunet Kft.
 • székhely: 1145. Varsó u. 31
 • elérhetőség: 06 1 222 0500
 • Az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítására szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, akinek feladata a játékkal, a sorsolással, illetve a nyereményekkel/nyertesekkel kapcsolatos promóciók, reklámkampányok végrehajtása, a nyereményjátékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás, sorsolás lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények hozzájuk történő eljuttatásának megszervezése. Az adatfeldolgozó nyereményjátékot bonyolító dolgozói a fenti feladatok végrehajtásához szükséges személyes adatokhoz férek hozzá. Az adatfeldolgozó adatai:
 • cégnév:   Maxxon Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely:  2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.
 • elérhetőség:  adatkezeles@maxxonreklam.hu
 • A nyereményjáték keretében történő sorsolás lebonyolítása, valamint a sorsolás szabályszerűségének ellenőrzése érdekében a játékban résztvevők adatai továbbításra kerülnek a sorsolásnál közreműködő közjegyző felé, aki a kisorsolt „nyerő időponthoz” legközelebb regisztráló résztvevő adatainak ellenőrzése érdekében jogosult a játékra regisztrálók adatait megismerni. A közreműködő közjegyző adatai:
 • név: Dr. Tóth Ildikó közjegyző
 • cím:  1052. Budapest Szervita tér 5. 1/1.
 • A nyereményjáték nyerteseinek a nyeremények eljuttatása futárszolgálat közreműködésével történik, amely címzett részére az ehhez szükséges személyes adatok (név, telefonszám, lakcím) továbbításra kerülnek. A közreműködő futárszolgálat adatai:

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából (pl. az estleges visszaélések feltárása, a felelősség megállapítása) az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá továbbá a kezelt adatok hitelességét és változatlanságát.

Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége, e körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, vagy ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célokból - pl. direktmarketing - történik) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a)személyes adatokhoz való hozzáférés joga

b) személyes adatok helyesbítésének joga

c) személyes adatok törlésének joga

d)az adatkezelés korlátozáshoz való jog

e) Az adathordozhatóság joga:

f) a tiltakozás joga

Az érintett jogainak védelme, a jogorvoslati jog

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.   

Az érintett nyilatkozata:

Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem. Személyes adataim kezeléséhez - beleértve a játékban történő nyerésem esetén a nevemnek és lakcímemnek (csak település) a www.nyerohame.hu weboldalon történő közzétételét is - a kapott tájékoztatás birtokában